Sasikran Boonprsert: ปั่นจักรยาน

71

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, จักรยาน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, จักรยาน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "世界中の"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน และ กำลังยืน

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นภาพระยะใกล้ของ 1 คน และ กำลังยืน

แบ่งปัน