ส.บอลประกาศTORจัดจ้างตีพิมพ์หนังสือสมาคมกีฬา

3

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชชูปถัมภ์ มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อทำการตีพิมพ์หนังสือของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

โดยมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

1.หนังสือรายงาน วิเคราะห์ฟุตบอลไทย “The Analysis” จำนวน 1,500 เล่ม ขนาด 21×28 ซม. ปกกระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เคลือบด้าน สปอตยูวี จำนวน 242 หน้า โดยใช้กระดาษถนอมสายตา 80 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เข้าเล่มสันกาว

2.หนังสือหลักสูตรการอบรมฟุตบอลตามมาตรฐานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ “The Curriculum” จำนวน 1,500 เล่ม ขนาด 21×28 ซม. ปกกระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เคลือบด้าน+สปอตยูวี จำนวน 176 หน้า โดยใช้กระดาษถนอมสายตา 80 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เข้าเล่มสันกาว

3. กล่องสำหรับใส่หนังสือข้อ 1 และ 2 (BOXSET) จำนวน 1,500 กล่อง ขนาด 22x6x28 ซม. กระดาษอาร์ต ไดคัทปะข้าง

4. รูปแบบงานตามข้อ 1-3 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และผู้รับจ้างจะต้องประชุมหรือหารือร่วมกันเพื่อพิจารณา และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โดยผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1.) เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล ภาครัฐ หรือเอกชน หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(2.) เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว
(3.) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4.) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(5.) ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วงงานรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(6.) ไม่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วงงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ทั้งนี้การชำระค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565

#FAThailand