ครั้งที่3!นายกสมาคมฯร่วมประชุมคณะกรรมการโอลิมปิค

10

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทย พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2563 การประชุมครั้งนี้ นำโดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
พร้อมด้วย ตัวแทนจากสมาคมกีฬาต่างๆ โดยระเบียบวาระสำคัญ ประกอบไปด้วย
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ (ครั้งที่ 2/2563) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ (ครั้งที่ 2/2563) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
3.1 ประธานกรรมการฯ มอบให้ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยไปดำเนินการ
– เรื่องความคืบหน้าการขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานองค์กรกีฬาต่างประเทศ
– สำนักงาน สาขาสภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย
– สำนักงาน สหพันธ์กีฬาซีเกมส์
– สำนักงานสหพันธ์ตะกร้อโลก
– สำนักงานสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชีย
– สำนักงานสมาพันธ์ฟลอร์บอลแห่งเอเชียและโอเชียเนีย
3.1 เรื่องรายงานความก้าวหน้าการจัดการแข่งขัน Asian Indoor and Martial Arts Games 2021
3.2 เรื่องรายงานความก้าวหน้าติดตามและเก็บข้อมูลรายละเอียดในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธ โอลิมปิค
3.3 เรื่องรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามนักกีฬา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วาระที่ 4 เรื่อง ประธานกิตติมศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
วาระที่ 5 เรื่องผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ
วาระที่ 6 เรื่องรายงานผลการประชุม และความก้าวหน้า
6.1 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ 32 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
6.2 การแข่งขันกีฬา เอเชียน บีช เกมส์ ครั้งที่ 6 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
6.3 การดำเนินการของสำนักงานสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6.4 รายงานผลการประชุม SEAGF Council Meeting & SEAGF Executive Committee Meeting
วาระที่ 7 เรื่องเหรัญญิกฯ เสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและขออนุมัติ
8.1 การแต่งตั้งประธานกรรมการคัดเลือก ชนิดกีฬา นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีมไปร่วมการแข่งขัน เอเชียน อินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6
8.2 เรื่องการแต่งตั้งหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ในการแข่งขัน เอเชียน อินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6
วาระที่ 9 เรื่องสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิคระหว่างประเทศ (IOC)
วาระที่ 10 เรื่องข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ
วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

livescore