เปิดลงทะเบียนสโมสร,นักกีฬา,บุคลากรเพื่อเยียวยาช่วงโควิด-19

43

กกท. เปิดลงทะเบียนสโมสร, นักกีฬา และบุคลากร เพื่อเยียวยาช่วงโควิด-19
——————–

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดลงทะเบียนสโมสร, นักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ ต้องทำการจดแจ้งผ่านเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะทำการเปิดระบบลงทะเบียนแยกต่างหากเพื่อขอรับเงินเยียวยาอีกครั้ง

โดยสโมสร, นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ รวมถึงบุคลากร อันได้แก่ หัวหน้าผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, ผู้ฝึกสอน, ผู้ควบคุมการแข่งขัน และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จนทำให้ต้องขาดรายได้ ไม่ได้รับเงินเดือน หรือถูกเลิกจ้าง จะต้องทำการจดแจ้งกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ซึ่งสโมสรจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุด 500,000 บาท ขึ้นอยู่กับการพิจารณามูลค่าความเสียหาย ขณะที่นักกีฬาและบุคลากรอาชีพ จะได้รับเดือนละ 5,000 บาทต่อคน เป็นเวลา 3 เดือนด้วยกัน

สำหรับขั้นตอนการจดแจ้งนั้น มีวิธีดังต่อไปนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://reg.thaips.org/front/actions
2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพ http://reg.thaips.org/accounts/login 3. หากไม่มี username และ password ต้องทำการ sign up ที่ http://reg.thaips.org/core/signup เพื่อสร้าง username และ password ในการเข้าสู่ระบบ
4. เลือกประเภทการจดแจ้ง สโมสรอาชีพ เลือก จจ1, นักฟุตบอลอาชีพ เลือก จจ11, บุคลากร เลือก จจ15

เมื่อทำการจดแจ้งเป็นที่เรียบร้อย ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา โดยมีให้เลือก 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่

1. ลงทะเบียนออนไลน์
1.1. สำหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ https://bit.ly/2XeNnoh
1.2. สำหรับ สมาคมกีฬาอาชีพ หรือสโมสรกีฬาอาชีพ https://bit.ly/3cOVxun
1.3. สำหรับ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ https://bit.ly/2Tkevkz
2. ดาวโหลดแบบฟอร์ม เพื่อยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
2.1. สำหรับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ https://bit.ly/2ZpeKyL
2.2. สำหรับ สมาคมกีฬาอาชีพ หรือสโมสรกีฬาอาชีพ https://bit.ly/3g6SNul
2.3. สำหรับ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ https://bit.ly/2TpqNZ5

อนึ่ง หลักฐานที่ใช้ประกอบในแบบคำร้องขอจดแจ้ง ประกอบด้วย

สำหรับสโมสร

– หนังสือรับรองการจัดตั้งนิติบุคคล
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเอกสารประจำตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
– รูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป
– รายชื่อและจำนวนนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพที่อยู่ในสังกัดหรือในความดูแล พร้อมสำเนาสัญญาจ้าง
– แผนที่แสดงที่ตั้งของสโมสรกีฬาอาชีพ
– ระเบียบหรือข้อบังคับสโมสรกีฬาอาชีพ

สำหรับนักกีฬาและบุคลากร

– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– รูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป
– หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก โดยสามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่ บริษัท ไทยลีก จำกัด
– ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายใน 30 วัน ก่อนวันขอจดแจ้ง

โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จะทำการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร และแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล

– สำหรับสโมสรกีฬาอาชีพ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่
http://reg.thaips.org/front/search/club
– สำหรับนักกีฬาอาชีพ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ http://reg.thaips.org/front/search/athlete
– สำหรับบุคลากรกีฬาอาชีพ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ http://reg.thaips.org/front/search/athperson

โดยบุคลากรกีฬาอาชีพที่มีสิทธิ์ได้รับมาตรการช่วยเหลือ จะต้องไม่เป็นข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายได้ประจำ หรือเจ้าของกิจการที่ยังประกอบกิจการอยู่ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับเงินจากภาครัฐในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ที่เปิดลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย โทร. 02-186-7111 ต่อ 8530, 8531, 8532 (งานส่งเสริมกีฬาอาชีพ) 8511, 8512, 8513 (งานพัฒนากีฬาอาชีพ) ตามวันและเวลาทำการ

#ThaiLeague

livescore

แบ่งปัน